Franciszkański Zakon Świeckich

Grupa parafialna

AKTUALNIE

Obecnie Zakon liczy 18 członków po profesji tj. ślubach wieczystych. Grupa o charakterze modlitewnym. W każdy wtorek adorujemy Jezusa Eucharystycznego w Kaplicy Najświętszego Sakramentu. Trzy razy w roku bierzemy udział w nocnym czuwaniu u ss. Boromeuszek. Nasze siostry od 55 lat modlą się codziennie Godzinki do NMP oraz Różaniec. Uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w Panewnikach oraz bierzemy udział w rekolekcjach i szkoleniach organizowanych przez Radę Regionalną F.Z.Ś. Pielgrzymujemy do miejsc kultu takich jak: Turza Śl., Łagiewniki, Częstochowa, Licheń i  inne. Także w naszej Parafii uczestniczymy czynnie we wszystkich Uroczystościach jak: Boże Ciało, Odpust Parafialny itd. Obecny proboszcz ks. Stanisław Nocoń, tak jak jego poprzednik jest bardzo zaangażowany w działalność III Zakonu. Z Jego inicjatywy zostaje poddana gruntownemu remontowi salka parafialna „ Piwniczka’’, miejsce naszych spotkań. Wyznaczył także opiekuna dla naszej grupy, jest nim ks. Dariusz Kreihs. Nabór do F.Z.Ś. ma miejsce głównie w czasie niedzieli powołaniowej, jak również w czasie co miesięcznych spotkań wspólnoty. Kandydat przechodzi wstępną rozmowę z Mistrzem Formacji. Później następuje czas postulatu, następnie nowicjatu i złożenia świętej profesji, czasowej lub stałej.

Spotkania w I niedziele m-ca o godz. 14.00 w „Piwniczce”

opiekun Ks. Sławomir Maćkowiak

ZAPROSZENIE

Także i Ty możesz odważyć się na ewangeliczną przygodę na wzór św. Franciszka z Asyżu. Włącz się do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która pomoże Ci w głębszym odkryciu Ewangelii i zachęci do służby dla braci. Zastanawiasz się, co należałoby zmienić w Twoim życiu, albo jak stać się lepszym, jak pogłębić swoje życie duchowe? Może to jest Twoja szansa. Spotkaj się z ludźmi takimi jak Ty, ale żyjącymi ideałami św. Franciszka z Asyżu, dziś znów tak bardzo aktualnymi. Są nimi, ukochanie Boga i człowieka, radosne przeżywanie i poznawanie piękna świata i jego przyrody jako daru Boga-Stwórcy. 

Franciszkański Zakon Świeckich, dawniej zwany III Zakonem Św. Franciszka Jest jednym z najstarszych i najliczniejszych z zgromadzeń działających przy parafiach katolickich. Również w naszej parafii Franciszkanie Świeccy zajmują swoje miejsce, jako jedna z najdłużej działających grup świeckich. Jego powstanie datuje się na rok 1889. Głównym propagatorem był ksiądz proboszcz Andrzej Świder, On też zostaje dyrektorem Zakonu, a pierwszym przełożonym zostaje wybrany Br. Maciej Dembiński. Franciszkański Zakon cieszy się uznaniem u wszystkich kolejnych proboszczów, którzy przeważnie jako Asystenci Duchowi stają na jego czele. Z własnych składek i funduszy Zakonu w dniu 20 maja 1928 r. zostaje zakupiony i poświęcony sztandar III Zakonu. W początkowym okresie swojego istnienia. Zakon liczy 500 członków, co w dzisiejszych czasach przy większej liczbie parafian jest nie do pojęcia. W tym czasie kult i miłość do „Biedaczyny’’ z Asyżu jest ogromny, ludzie nie szczędzą ani czasu, ani pieniędzy aby wesprzeć działalność Zakonu. W 1934 r. z okazji 50-lecia poświęcenia Kościoła Świętego Krzyża zostaje zakupiony baldachim, oraz zostają sprowadzone z Austrii relikwie Świętego Franciszka. Mimo wybuchu II wojny światowej, III Zakon nie przerywa swojej działalności. W styczniu 1940 roku III Zakon wizytuje O. Grzegorz z Wielunia. Po wojnie 4 września 1949 roku jest obchodzona 60 rocznica kanonicznego założenia III Zakonu. Proboszczem wtedy był Jan Broy, a przełożonym Br. Józef Weintrid. Zakon licz w tym czasie 150 członków. W latach 50-tych na skutek represji moralnych władzy Komunistycznej względem katolików popularność Zakonu maleje, maleje również liczba jego członków. Zakon składa się z w podeszłym już wieku sióstr, które nie

potrafią rozpropagować idei Św. Franciszka. W 1989 roku przypada 100 rocznica założenia III Zakonu. Uroczystą mszę św. odprawił O. Tarcycjusz Waszecki, krajowy Asystent F.Z.Ś. Jego kazanie zaowocowało nowymi powołaniami, tym samym duch naszego Ojca św. Franciszka odżył na nowo.

Zorganizowano wybory i nowym przełożonym zostaje wybrany Br. Janusz Wanczura. Gorącym propagatorem tego ruchu był ówczesny proboszcz ks. Joachim Studnik, który pomaga zorganizować się nowej grupie.