Informacje 

Regulamin cmentarza

 na podstawie zarządzeń o cmentarzach –  państwowych i kościelnych

Regulamin cmentarza

Postanowienia ogólne

1. Cmentarz dla chrześcijan jest miejscem szczególnym, poświęconym – przeznaczonym do grzebania zmarłych.

2. Katolicki cmentarz w Siemianowicach Śląskich przy ul. Cmentarnej jest własnością wspólnoty parafialnej pw. Krzyża Świętego.

3. Na cmentarzu obowiązuje bezwzględna cisza.

4. Należy zachować czystość, odpady składa się w specjalnych pojemnikach do tego wyznaczonych.

5. Nie wprowadza się psów.

6. Cmentarz nie jest ścieżką rowerową.

7. Cmentarz nie jest miejscem używek, nie pali się tytoniu.

8. Wycinanie i sadzenie zieleni osobom prywatnym na terenie cmentarza jest wzbronione.

9. Dzieciom bez opieki dorosłych przebywanie na cmentarzu jest wzbronione.

Miejsca pochówku z wyjątkiem grobowców

10. W momencie załatwiania pogrzebu przejmujemy miejsce pochówku na okres 20 lat co jest obowiązkowe ze względu na przepisy.

11. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.

12. O konkretną mogiłę od momentu pogrzebu przez 20 lat dba rodzina zmarłego, która na ten okres czasu przejęła to miejsce.

13. Po upływie 20 lat od daty pogrzebu miejsce przechodzi na własność parafii i staje się miejscem nowego pochówku.

14. Jest możliwość dalszego przedłużenia tego okresu o kolejne lata co nie jest obowiązkowe i musi być zgłoszone w kancelarii parafialnej do ostatniego dnia przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

15. Osoby nie zgłaszające w powyższym terminie przedłużenia miejsca pochówku potwierdzają, że same rezygnują z tego miejsca, które przechodzi na własność parafii i staje się miejscem nowego pochówku.

Nagrobki

16.Ustawienie nagrobku należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej.

17. Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

18. Jeżeli miejsce pochówku o kolejne lata nie zostało przedłużone rodzina ma prawo i obowiązek usunięcia nagrobku do 30 dni od daty przejęcia miejsca pochówku przez parafię.

19. Nagrobek należy usunąć informując o tym wcześniej grabarza.

20. Nagrobek nie usunięty w terminie 30 dni staje się własnością parafii, po czym zostaje usunięty w celu przygotowania nowego miejsca pochówku.

Grobowce murowane

16. Powyższe punkty tak samo dotyczą grobowców murowanych, z tym że okres użytkowania miejsca wynosi 50 lat.

Postanowienia końcowe

21. Przy załatwianiu formalności składamy ofiarę z tytułu utrzymania cmentarza (woda, odpady, energia elektryczna, remonty, inwestycje).

22. Do przestrzegania wyżej wymienionych zasad zobowiązani są wszyscy użytkownicy cmentarza, także osoby zamieszkałe poza parafią.

                                                         

 Parafialna Rada Duszpasterska